สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080476

    ค้ำประกันบำนาญ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ด้วยข้าราชการบำนาญ ต้องหากระทำความผิดวินัยร้ายแรง และดำเนินการนำบุคคลมาค้ำประกันเพื่อขอรับเหน็จบำนาญ ด้วยวงเงิน ตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 3739 แล้ว จึงขอสอบถามดังนี้ - หากสัญญาจะครบกำหนด 3 ปี แล้ว ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเรียกให้ข้าราชการบำนาญค้ำประกันฉบับใหม่ ต้องคำนวณวงเงินค้ำประกัน เท่าไร

ถามโดย : voiiizzztt ( Chalata.Pakdee@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 14:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การประกันด้วยบุคคลใหม่จะต้องมีเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลา 6 ปี

ตอบโดย : สน.กบท. ประสานโดย : สน.กบท. ( 02-241-9067-69 ต่อ 301-310 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 09:42 ]