สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080473

    ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะดำเนินการสรรหาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยจ่ายค่าตอบแทน ในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเรียนสอบถามดังนี้ 1. การสรรหาบุคคลในตำแหน่งดังกล่าว ต้องดำเนินการสรรหาตามขั้นตอนพัสดุตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหรือไม่ เนื่องจากเบิกจ่ายจากค่าตอบแทน 2. หากไม่เข้ากระบวนการพัสดุ จะต้องดำเนินการสรรหาแบบไหนในส่วนของค่าตอบแทนค่ะ

ถามโดย : สุนิสาแสงงาม ( applepisan@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 13:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์ 02-241-9000 ต่อ 1524 , 1528 สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 14:28 ]