สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080469

    สอบถามการโอน กรณีไม่มีนายก อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ด้วย เทศบาลตำบล ก. ได้ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 และ วันที่ 28 กันยายน 2564 พนักงานส่วนตำบล ของ อบต. ข. ได้ทำหนังสือขอโอน ไปยังเทศบาลตำบล ก. ขอสอบถามว่า หากเทศบาลตำบล ก. มีหนังสือตอบกลับมายัง อบต. ข. ว่า ยินดีรับโอนพนักงานส่วนตำบลรายดังกล่าว อบต. ข. จะดำเนินการเสนอเรื่องเข้า ก.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้หรือไม่ เนื่องจาก ณ วันนี้ (12 ต.ค. 64) อยู่ระหว่างการเลือกตั้งนายก อบต. ซึ่งขณะนี้ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก ค่ะ

ถามโดย : NongkranSaenprasit ( momonut_kol@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 12:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 135 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/10/2564 เวลา 14:52 ]