สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080467

    การปรับปรุงทะเบียนรายจ่ายค้างจ่ายผูกพันยกมา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีทำรายการปรับปรุงทะเบียนรายจ่ายค้างจ่ายผูกพันยกมาผิดจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ เพราะได้ทำการปรับปรุงตัดเงินออกจากสัญญาเกินไป ทำให้เงินเหลือต่ำกว่าความเป็นจริง แล้วหากตัดเงินออกจากสัญญาไปแล้ว สามารถตั้งหนี้จากสัญญาที่กันเงินมาได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 11:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

แก้ไขไม่ได้แล้วค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 15:45 ]