สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080465

    การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ช่วงนายกหมดวาระ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามค่ะ 1.กรณีที่ปลัด ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ จำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดงบกลาง เพื่อจ่ายค่าบำเหน็จ บำนาญ ฯลฯ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ใช้ระเบียบฯข้อไหน 2. และสามารถโอนเพิ่มงบประมาณหมวดค่าใช้สอย เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ ในช่วงที่ปลัด ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ทิพเนตรทวีวรโชติ ( tippanade_16@hotmail.com )  IP 2403:6200:8860:7918:b50a:e54d:13a3:b99f.  [ วันที่ 11/10/2564 เวลา 21:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณสามารถดำเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 หรือ 27 แล้วแต่กรณี

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 14:11 ]