สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080464

    การเวรคืนที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า เทศบาลมีความประสงค์จะขยายถนนสาธารณะ ให้กว้างกว่าเดิม แต่เนื่องจากถนนสาธารณะสายดังกล่าวติดกับที่ดินของเอกชน หากเทศบาลจะดำเนินการขยายถนนเข้าไปในที่ดินของเอกชนบางส่วน นั้น เทศบาลจะต้องดำเนินการขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องเวนคืนที่ดินหรือไม่ และมีขั้นตอนการเวรคืนอย่างไร อีกทั้งกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง รบกวนอธิบายด้วยครับผม

ถามโดย : นายอุทัยแสสนธิ์ ( birdblueboy@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2564 เวลา 19:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ทศบาลจะดำเนินการขยายถนนเข้าไปในที่ดินเอกชนบางส่วน อาจดำเนินการเจรจาตกลงซื้อขายที่ดินนั้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่ต้องดำเนินการตามความเหมาะสมจำเป็น คำนึงถึงงบประมาณสถานะทางการเงินการคลังและประโยชน์ของทางราชการได้รับ เป็นสำคัญ หรืออาจขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0804.3/ ว 1167 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หากเจ้าของที่ดินไม่ตกลงยินยอมเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อนำไปเป็นสาธารณูปโภคจะดำเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ตอบโดย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 11:58 ]