สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080463

    ต่อสัญญาจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั่วไป ทำงานครบ 1ปี ผ่านการประเมิน 2ครั้งระดับดี สามารถต่อสัญญาจ้างได้หรือไม่/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2564 เวลา 16:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ท่านปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 16:25 ]