สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080461

    การจัดซื้อถุงยังชีพ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดซื้อถุงยังชีพ(มาเตรียมไว้) สำหรับประชาชนผู้มีคำสั่งให้กักตัว สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 79 วรรคสอง ตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้หรือไม่

ถามโดย : supaporngunglao ( ann_swu2004@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2564 เวลา 15:49 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมว่า การจัดซื้อถุงยังชีพดังกล่าว จัดซื้อมาในลักษณะป้องกัน รักษา ควบคุมโรคโควิดอย่างไร ด้วยงบประมาณเท่าใด โทร 02-2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2564 เวลา 11:07 ]