สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080081

    การประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและขอรับความช่วยเหลือ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การประกาศประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและขอรับความช่วยเหลือ ตามข้อ 9 ของ รบ.มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ ในประกาศนายกต้องลงนามในฐานประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนหรือลงนามในฐานะนายก อปท.

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 17:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามข้อ 9 ของระเบียบ มท. ข้างต้น กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เป็นผู้ปิดประกาศรายชื่อประชาชนฯ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/09/2564 เวลา 09:11 ]