สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080079

    สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามเรื่องการบันทึกสินทรัพย์ เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคา ของอปท. 1. ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดิน เป็นต้น จะต้องบันทึกเพิ่มในฐานข้อมูลสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือไม่ 2. ขุดสระ ขุดลอกคลอง ปรับเกลี่ยบ่อขยะ ถมดิน เป็นต้น จะต้องบันทึกเพิ่มในฐานข้อมูลสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือไม่

ถามโดย : ศุภมาสสุทธิ ( supamas01@hotmail.com )  IP 2403:6200:8947:220e:25e1:4aba:5c07:1307.  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 15:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1 ไม่เข้าเกณฑ์สินทรัพย์ 2 ถือเป็นค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไร ให้ดูบัญชีค่าใช้จ่าย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1611 ) [ วันที่ 16/09/2564 เวลา 10:33 ]