สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080077

    การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 แล้วลาออก ต่อมาได้สมัครเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณในสำนักงาน โดยมีสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นการต่อสัญญาจ้างใหม่ในอบต.เดิมในกรณีนี้สามารถที่จะจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กับพนักงานจ้างรายดังกล่าวได้หรือไม่

ถามโดย : ่่jatupornkitjaharn ( aeko3610@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 14:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2559 ข้อ 10

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 16:13 ]