สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080073

    ขอคืนเงินค่าปรับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีผุ้รับจ้าง ได้มีหนังสือขอคืนเงินค่าปรับจากเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.4/ว4162 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการดังกล่าวได้มีการตรวจรับพัสดุไปแล้ว กรณีนี้สามารถนำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 มาพิจารณาได้หรือไม่

ถามโดย : ภาริฏฐาโกรณ ( pharittha@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 11:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หนังสือ ว 693 จะใช้บังคับกับสัญญาที่ยังมีนิตสัมพันธ์เท่านั้น หากส่งมอบและตรวจรับงานแล้ว ไม่เข้าข่ายตาม ว 693

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 15:12 ]