สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080070

    จะต้องนำบรรจุในแผนหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ทางเทศบาลมีความประสงค์จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยจะจ่ายขาดเงินสะสม ผ่านสภาเทศบาล ตามข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง ข้อ 89 กล่าวว่า การจ่ายขาดเงินสะสมต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คำถามคือ ว่าเทศบาลสามารถใช้หนังสือตัวนี้อ้างเพื่อไม่ต้องบรรจุแผนได้หรือไม่ >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2564 ข้อ 6 กรณีเกิดสาธารณภัยฯลฯ โครงการของ อปท. ที่ดำเนินการแก้ไขและเพื่อช่วยเหลือประชาชน ไม่ต้องจดทำในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ถามโดย : สุธากรอัจนารัศมี ( yampa074@gmail.com )  IP 58.181.xxx.xxx  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 09:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(อ.ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 16/09/2564 เวลา 11:11 ]