สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080067

    การนิเทศการจัดการเรียนการสอนใช้วิธีการจ้างเหมาบริการจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมานิเทศ ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ด้วยผู้บริหารต้องการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน โดยการใช้วิธีจ้างเหมาบริการอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมานิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งวิธีการแบบนี้สามารถจ้างเหมาบริการได้หรือไม่

ถามโดย : พิพัฒนะซาวคำเขต ( pipatthanapatthanachol@gmail.com )  IP 2403:6200:8958:691c:2417:8fb0:7a72:9d8e.  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 09:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 02-2419000

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 16:29 ]