สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080066

    การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามที่ อปท. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 (กรณีบรรจุแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการ) อยากจะสอบถามว่า กรณีที่พนักงานจ้างตามภารกิจ ใน อปท. ผ่านการคัดเลือก สามารถทำเรื่องลาออกให้มีผลกับวันที่บรรจุแต่งตั้งวันเดียวกันได้หรือไม่ สมมุติว่า ขอความเห็นชอบไปที่ ก. บรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ต.ค. แล้วทำเรื่องขอความเห็นชอบ ลาออกมีผลวันที่ 1 ต.ค. เหมือนกัน หรือต้องลาออกก่อนเช่น ลาออกให้มีผล 30 ก.ย.

ถามโดย : กุลนันน์ธรรมศร ( kidtasen99@hotmail.com )  IP 2405:9800:ba23:d102:ec59:ef5e:aa37:c1f.  [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 07:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตาม ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยบพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 พ.ค. 2547 ข้อ 55 พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการฯ ตามประกาศ ก.ท.โดยอนุโลม ซึ่งประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 ลงวันที 21 ธ.ค. 2558 ข้อ 24 พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสาระสำคัญ ตามแบบ ลก.๑ ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งให้ลาออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยว่าสามสิบวัน ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและนายกเทศมนตรีเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้ ฯ(แล้วแต่กรณี อบจ. เทศบาล อบต.)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 10:48 ]