สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080064

    การโอนย้ายกรณีนายก อบต.หมดวาระ 1 ต.ค.64

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นายกเซ็นต์ยินยอมให้โอนย้ายในห้วงเดือนกันยายน แต่ทำเรื่องเข้า ก อบต.เดือนตุลาคม ได้หรือไม่ ก.อบต จะรับพิจารณาไหมคะ

ถามโดย : ธารทิพย์คำโย ( Martybow2523@hotmail.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 23:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เข้า ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.อบต. /ท่านจะส่งเรื่องเข้า ก.อบต.จังหวัด ให้ท่านสอบถามที่จังหวัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 09:11 ]