สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080063

    การยืมเงินอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั้น เมื่อมีการเปิดเรียนแล้วผู้รับผิดชอบสามารถยืมเงินค่าอาหารกลางวัน มาจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครองได้หรือไม่ (ยืมย้อนหลัง)

ถามโดย : พิชยานันต์เพียสมบัติ ( yenpit25@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 17:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 10:25 ]