สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080062

    ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ตั้งแต่ปี 61-63 อปท.มีหนังสือติดตามทวงถามไปหลายครั้ง ในเดือน สค.ที่ผ่านมา ลูกหนี้มาชำระแค่ปี 61 ปีเดียว ถ้าจะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ อปท.ต้องมีหนังสือติดตามทวงถามภาษีที่ค้างชำระปี 62-63 ที่เหลือใหม่หรือต้องดำเนินการอย่างไรคะ

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 16:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากยังขาดขอมูลเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าทีโทร 020265800

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 20:52 ]