สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080061

    การใช้เงินที่ไม่ได้ตั้งรับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 64 อบต. ไม่ได้ตั้งรับรายได้ที่จัดเก็บเอง ในหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ และหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด คำถาม ถ้ามีรายได้จากหมวดที่ไม่ได้ตั้งรับเป็นรายได้เข้ามา อบต.จะสามารถนำเงินรายได้ข้างต้น มาใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายปกติ ได้หรือไม่ ตามระเบียบใด

ถามโดย : พรทิพย์คนธภักดี ( kontapakdee@gmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 16:25 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้้าที่เบอร์โทร 02-241-9000 ต่ 1549 หรือ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/09/2564 เวลา 09:08 ]