สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080059

    การอุทิศที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีราษฎรประสงค์อุทิศที่ดินให้แก่เทศบาลเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ ถามว่า1. การอุทิศดังกล่าวจะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือไม่ 2.เมื่อรับอุทิศแล้ว เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณเพื่อรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงที่อุทิศเพื่อหักแบ่งเป็นทางสาธารณะได้หรือไม่/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 15:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. หากอุทิศให้ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันมากับที่ดินดังกล่าว เป็นอำนาจของนายก แต่หากมีเงื่อนไขหรือภาระติดพันมากับที่ดินดังกล่าวเป็นอำนาจสภา 2. เบิกจ่ายได้ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 15:10 ]