สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080053

    การลาป่วยของพนักงานจ้างทั่วไป

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การลาป่วยพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ซึ่งตามระเบียบฯ มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 15 วันทำการ ข้อสอบถาม กรณีนี้ หากพนักงานจ้างทั่วไป ป่วยเข้ารับการรักษาตัว (ติดโควิด) เกินกว่า 15วันทำการ จะต้องดำเนินการหักค่าตอบแทนในส่วนที่เกินถูกต้องหรือไม่ และการนับลาป่วย นับเฉพาะวันทำการที่รักษาตัว ไม่รวมถึงการกักตัว

ถามโดย : ณวพรทดแทน ( phuketcity.hr@gmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 12:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอให้ท่านปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว811 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 16:02 ]