สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080052

    การกันเงินเพื่อจ่ายโบนัส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรียนุถาม ตามที่มท0809.3/510 21 ธค 61 นั้น ถ้าตอนตั้งงบประมาณงบลงทุน 10.20 เบิกจ่ายระหว่างปี 9.75 และกันยายนกันเงินไม่ก่อหนี้อีก รวมแล้ว 10.15 กรณีเช่นนี้ 1. ณ .สิ้นเดือน กย.เราสามารถกันเงินโบนัสได้ใช่ไหมคะ 2. ถ้า ภายใน 6 เดือนหลังการกันเงิน ได้คู่สัญญาและทำการเบิกจ่ายรวมแล้วเกิน 10 % ก็สามารถเบิกจ่ายโบนัสได้ใช่ไหมคะ/ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 12:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. เงินรางวัลประจำปีสามารถกันเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. หากงบลงทุนมีการใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 10 % ก็สามารถเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีได้ หมายเหตุ เป็นการตอบคำถามเบื้องต้น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 13:49 ]