สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080051

    เลื่อนขั้นเงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1.กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน -นายกหมดวาระวันที่ 1 ตค.64 นี้ การเลื่อนขั้นสามารถทำให้เสร็จภายในเดือนกย.นี้ได้หรือไม่...หรือต้องประเมินหลังตค.64 ตามระเบียบฯค่ะ

ถามโดย : jiruchayakasiprong ( aoyai2323@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 11:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 16:48 ]