สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080048

    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรระดับปริญญาตรี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอรบกวนสอบถามครับ การขออเบิกเงินค่าเทอมบุตรที่ศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีที่มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ตามมติ ครม. โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (คืนให้ภายหลัง) 1.กรณีดังกล่าวสามารถนำใบเสร็จที่จ่ายไปแล้วมาขอเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ หรือไม่ 2.หรือสามารถเบิกจ่ายตามส่วนที่คงเหลือจากที่มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอมให้ แล้วคงเหลือตามที่จ่ายจริง ขอบคุณครับ

ถามโดย : thanapongkidprasong ( tonnum6225@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 11:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถใช้สิทธิเบิกเงินได้ตามปกติ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 12:55 ]