สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080047

    การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอปรึกษา ตามที่ได้มีการจ่ายเงินเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองหัวละ 2,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบโควิด -19 และผู้ปกครองได้จ่ายเงินที่ได้รับเป็นเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564(เอกชน) แล้วกรณีนี้ มีสิทธิ์นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ภาคเรียน 1/2564 จำนวน 2,100.-ได้ไหมครับ

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 10:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถใช้สิทธิเบิกเงินได้ตามปกติ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 12:59 ]