สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080041

    การรับเบี้ยยังชีพ มีการแก้ไขข้อมูลวันเดือนปี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

สอบถามทาง ทต.บางเหรียง ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า เดิมผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนยื่นบัตรประชาชน โดยข้อมูลในขณะนั้นมีเพียง พ.ศ. 2504 เท่านั้น ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนราษฎร เป็นเกิดวันที่ 2 ส.ค. 2504 ทำให้มีการระงับจ่ายเบี้ยยังชีพเดือร ก.ย.64 อยากจะสอบถามว่า เมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยน แล้วการรับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ม.ค. - ส.ค. 64 จะต้องเรียกคืนหรือไม่ เพราะเดิมเราจ่ายตามข้อมูลทะเบียนราษฏรเดิมที่มีเพียง พ.ศ.เกิดเท่านั้น

ถามโดย : ว่าที่ร้อยตรี ธนาคารเสนาะ ( tanakhan.sanoh@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 10:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 4132-3 (คุณพีรณัฐ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 16/09/2564 เวลา 10:55 ]