สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080039

    การใช้จ่ายค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว๑๑๑๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถใช้งบประมาณครอบคลุมถึงการจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรเพื่อเยี่ยมบ้านเด็กเล็กได้หรือไม่

ถามโดย : aimsuri ( m_on_2524@yahoo.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 10:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1111 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเดิม 4 กิจกรรม เพิ่มเป็น 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 11:30 ]