สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080038

    การโอนเงินงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทรายจ่ายเดียว ถ้ามีทั้งการโอนเข้าและโอนออกบ่อยครั้ง ถือว่าเป็นการผิดวินัยการคลัง ข้อใด หรือไม่ ครับ

ถามโดย : นายปฏิพัทธ์จำปาทิพย์ ( champathip_p@yahoo.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 09:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 11:18 ]