สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080026

    การรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยเทศบาล ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายหนึ่งของเทศบาล ได้รับการอุปการะเข้าอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เทศบางจึงมีหนังสือสอบถามไปสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่าบุคคลดังกล่าวได้อยู่ในอุปการะของศูนย์ฯ จริงหรือไม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ปรากฏว่าศูนย์ไร้ที่พึ่ง ได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ามาอยู่ในศูนย์ไร้ที่พึ่งจริง ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 จนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 บุคคลดังกล่าวได้เสียชีวิต กรณีเช่นนี้อยากสอบถามว่าทางเทศบาลต้องดำเนินการอย่างไรต่อคะ กับจำนวนเงินที่จ่ายไปตั้งแต่ สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2564

ถามโดย : ศิรินภาบุญมาก ( sk_sklc@hotmail.co.th )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2564 เวลา 08:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องดังกล่าว กรุณาติดต่อกกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โทร 022419000 ต่อ 4132

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/09/2564 เวลา 15:31 ]