สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077668

    การแต่งตั้งรองนายกฯ และปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น ต่อมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที 20 เมษายน 2564 และต้องให้ผู้ว่าราชการ เรียกประชุมสภาครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่ที่ กกต. ประกาศรับรองผล เพื่อเรียกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา กำหนดสมัยประชุม และให้สมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตน จึงสอบถามประเด็นคำถามดังนี้ 1. เมื่อ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สมาชิก และนายกเทศมนตรีแล้ว สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง ถือว่ามีนายกเทศมนตรีแล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการแถลงนโยบาย จึงขอสอบถามว่าสถานของ ปลัดเทศบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่นายกเทศมนตรี สิ้นสุดลงเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งใช่หรือไม่ และต้องเปลี่ยนไปใช้ ?ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี? ใช้หรือไม่ 2. นายกเทศมนตรี สามารถแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง หรือ วันที่ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาครับ

ถามโดย : สุเมธแสนคำวงษ์ ( saenkhamwong_99@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 30/04/2564 เวลา 10:13 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 1. ถูกต้องครับ ข้อ 2. สถานภาพความเป็นนายกเทศมนตรีเกิดขึ้น เมื่อ กกต.ประกาศรับรองผล ดังนั้น ในระหว่างการประชุมเพื่อแถลงนโยบายก่อนการปฏิบัติหน้าที่สามารถดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะอำนาจเฉพาะตัวได้ เช่น การแต่งตั้งผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่

ตอบโดย : กต. ประสานโดย : กต. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 30/04/2564 เวลา 15:57 ]