สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077412

    การตั้งคณะกรรมสอบข้อเท็จจริงความผิดโดยละเมิด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผู้รับจ้างได้ฟ้องเทศบาล และศาลปกครองสูงสุดตัดสิ้นให้เทศบาลเบิกเงินให้ผู้จ้างพร้อมดอกเบี้ย และได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เข้าตรวจเทศบาล ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาผู้กระทำความผิด เนื่องจากทำให้เทศบาลต้องจ่ายดอกเบี้ย (หน่วยงานราชการเสียหาย) และคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ได้ย้ายไปที่อื่นหมดแล้ว อยากถามว่า เทศบาล ต้องตั้งกรรมการสอบเองหรือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่บุคคลดังกล่าวที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งสอบให้ (ตามระเบียบข้อไหนค่ะ)

ถามโดย : สุกัญญาพรมประสิทะิ์ ( mikel57332518@gmail.com )  IP 2403:6200:8814:2817:bddc:35de:1ff0:bba7.  [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 11:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จะต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในข่ายว่าเป็นผู้กระทำละเมิด เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐแห่งใดในขณะกระทำความผิด หัวหน้าหน่วยง่านของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ในขณะนั้น จึงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท้จจริงความรับผิดทางละเมิด ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 8 เทียบเคียงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ 959/2556

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 15:48 ]