สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077411

    รายการตั้งหนี้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้สั้งซื้อบัตรเลือกตั้ง อยากถามว่าจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ เดบิต ค่าประชาสัมพันธ์ เครดิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ใข่หรือไม่

ถามโดย : สุกัญญาพรมประสิทะิ์ ( mikel57332518@gmail.com )  IP 2403:6200:8814:2817:bddc:35de:1ff0:bba7.  [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 11:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่าวัสดุใช้ไฟ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1609 ) [ วันที่ 09/04/2564 เวลา 10:02 ]