สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077409

    คืนเงินค่าขายเอกสาร กรณีไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ได้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ได้มีการจำหน่ายค่าเอกสาร แล้ว มีผู้ซื้อเอกสาร แต่ไม่ได้ยื่นเอกสาร ตามหนังสือ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 1.อบต.ต้องคืนเงินให้กับผู้ประกอบการตามหนังสือ 2.ถ้าผู้ประกอบการไม่ขอคืนเงินภายใน 15 วัน อบต.จะนำเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ ของอบต.

ถามโดย : เนติพงษ์ภิรมย์สิงขร ( ืnaetipong_pooh@hotmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 08:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นกรณีที่ อปท. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสอบราคา โดยได้มีการขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต่อมามีความจำเป็นต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ให้ดำเนินการปฏิบัติตามหนังสือข้างต้น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/04/2564 เวลา 10:31 ]