สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077408

    ถูกไล่ออกจากราชการ แต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เรียนสอบถาม บุคคลที่ถูกไล่ออกจากราชการ นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีได้หรือไม่ ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มิได้กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้

ถามโดย : ชัชวาลอาจบันดิษ ( plan2516@gmail.com )  IP 2001:44c8:461f:6d7a:78be:a15a:b896:3a6e.  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 21:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 อัฏฐ วรรคสอง กำหนดให้นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ และมิได้กำหนดลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ไว้ เช่น เคยถูกไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีที่จะแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานดังกล่าว

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 10:18 ]