สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077399

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (4) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทน สำหรับวันนี้ วรรคท้าย การปฏิบัตินอกเวลาราชการไม่เต็มจำนวนชั่วโมง ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ กรณีที่ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการปกติช่วงเวลา 16.31 น - 17.10 น เป็นเวลา 40 นาที และ เวลา 18.00 น - 19.37 น เป็นเวลา 37 นาที รวมเวลาทัั้ง 2 ช่วง เป็นจำนวน 1 ชม. 17 นาที่ สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 ชม.ได้หรือไม่

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 11:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบฯ ข้อ7(4) ไม่ใช่การนับเวลาแบบนี้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 14:21 ]