สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077398

    การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กำหนดและจัดทำข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงานตำแหน่งและระดับ รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ำหนัก และระดับที่คาดหวัง กรณ๊ที่ 1 ปลัดส่งข้อตกลงให้นายกเมื่ต้นรอบของการประเมินแต่นายกไม่ลงนามในข้อตกลง ควรทำอย่างไร กรณีที่ 2 หัวหน้าส่วนเมื่อต้นรอบการประเมินไม่ได้ส่งข้อตกลงให้กับปลัดควรทำอย่างไร

ถามโดย : พริษฐ์สวัสดีผล ( s.swasdipol@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 10:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีที่ 1 ทั้งสองฝ่ายเจรจาและหาข้อยุติร่วมกัน กรณีที่ 2 ควรเน้นย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติตามหลัเกณฑ์การประเมินผลฯ อย่างเคร่งครัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 09/04/2564 เวลา 10:48 ]