สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077397

    การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเพื่อตัดลดเนื้องานและปรับลดวงเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อกุมภาพันธ์ 2564 ปรากฎว่าต้องแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อตัดลดเนื้องานและปรับลดวงเงิน กรณีนี้ต้องดำเนินการตาม - ข้อ 31 ระเบียบวิธีการงบประมาณ 2563 อำนาจบริหาร หรือ - ข้อ 29 ระเบียบวิธีการงบประมาณ 2541 อำนาจสภา ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 40 *

ถามโดย : หทัยชนกสุวรรณสวัสดิ์ ( hatai_act@hotmail.com )  IP 49.48.xxx.xxx  [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 08:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติตามข้อ 31 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 11:37 ]