สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077396

    การประชุมสภาครั้งแรก

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การประชุมสภาครั้งแรก จะมีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฎิบัติไม่ครับ ตลอดจนถึงการแถลงนโยบายของผู้บริหาร จะดำเนินการในสมัยประชุมสมัยสามัญหรือประชุมสภาครั้งแรกก็ได้(ภายใน30 วันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง)

ถามโดย : ธีระศักดิ์ชาบ ( f19801980f@gmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 06/04/2564 เวลา 14:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/04/2564 เวลา 09:52 ] เอกสารแนบ