สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077395

    อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากมีข้อสงสััยและเกิดความไม่เข้าใจในอำนาจหน้าที่ภายในองค์กร ของแต่ละสำนัก/กอง จึงมีคำถามเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ถามโดย : ธัญลักษณ์ยิ้มอรุณลักษ์ ( muay-1982@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 06/04/2564 เวลา 13:28 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำถามที่สอบถาม 2 ประเด็น เป็นอำนาจหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่สำหรับพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษาที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำคำของบประมาณ การจัดทำฎีกา ฯลฯ ให้ตัดโอนไปสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 11:00 ]