สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077393

    การรับโอนข้าราชการอื่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1.ตามข้อ 172(จ) การรับโอนฯ ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ " 2.เทศบาลไม่ได้ร้องขอให้ กสถ. สอบแข่งขันตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3. ปัจจุบันมีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขว่าง 4. คำถาม หากเทศบาลจะรับโอนข้าราชการพลเรือนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จะรับโอนได้เลยหรือไม่............ หรือต้องรอให้บัญชีนักวิชาการสาธารณสุขของ กรมฯ หมดบัญชีก่อนจึงจะรับโอนได้ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : สมใจกันหะบุตร ( tetook2013@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 15:49 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีไม่ได้ร้องขอสามารถรับโอนได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 09:29 ]