สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077392

    แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งครุภัณฑ์ เครื่อง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 แต่มิได้ระบุในข้อบัญญัติว่าใช้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนไหนปีไหน แต่ต่อมาในเดือนธันวาคม 2563 คุณลักษณะได้เปลี่ยนแปลงไป จะต้องแก้ไขคำอธิบายรายการใหม่หรือไม่ ถ้าหากต้องแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารหรือสภา

ถามโดย : วรรณีหมาดหลัง ( info@wangyai.go.th )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 15:25 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 11:51 ]