สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077390

    e-bidding แล้ว ไม่มีผู้มายื่นเอกสาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.ประกาศ e-bidding แล้วไม่มีผู้ยื่นเอกสาร เสนอราคา ทาง อปท.จะดำเนินการจัดจ้างใหม่ ตาม ระเบียบ ข้อ 56 วรรคสอง โดย อปท.จะดำเนินการ โดยวิธีคัดเลือก อปท.จะต้องเริ่มจัดจ้างโดย ต้องเริ่มใหม่ ตั้งแต่ กำหนดแบบรูปรายการ/กำหนดราคากลาง หรือไม่

ถามโดย : เนติพงษ์ภิรมย์สิงขร ( ืnaetipong_pooh@hotmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 13:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากเงื่อนไขเหมือนเดิม ไม่ต้องดำเนินการใหม่ เว้นแต่กรณีราคากลาง หากเกิน 30 วัน ต้องทบทวนราคากลางใหม่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 17:25 ]