สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077387

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใ้ห้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง สามารถตั้งไว้ ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาลได้หรือไม่ และกระทบกับการลงระบบหรือไม่ค่ะ

ถามโดย : ขวัญชนกจิตต์บรรจง ( kwanchanok2202@gmail.com )  IP 2403:6200:8997:a61a:dca9:bb31:9e99:76ea.  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 11:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ ติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 14:36 ]