สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077384

    กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สภาเทศบาล(ชุดเดิม) ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2564 จำนวน 4 สมัย ดังนี้ สมัย1 เดือน ก.พ.64,สมัย2 เดือน พ.ค.64,สมัย3 เดือน ส.ค.64,สมัย4 เดือน ธ.ค.64 ถามว่า 1.เมื่อมีการประชุมสภาฯครังแรกของสภาฯชุดใหม่ (ประมาณเดือน พ.ค.64) จะต้องมีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2564ของสภาฯชุดใหม่ จำนวน 4สมัย อีกหรือไม่ 2.ถ้าต้องกำหนด จะต้องกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่1ในเดือน พ.ค.64 ใช่หรือไม่ และอีก3สมัยตามที่สภาฯจะกำหนด/ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 09:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ กำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๑) กำหนดว่า เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสภาเทศบาล (ชุดเดิม) ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ไว้ แต่มิได้มีการเรียกประชุม สภาเทศบาล (ชุดใหม่) จึงสามารถกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ได้ทั้ง ๔ สมัยและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ส่วนจะกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อไหร่ อยู่ที่สภาเทศบาลจะพิจารณากำหนดตามความเหมาะสม

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 10:05 ]