สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077383

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน อปพร. ว่า อปท. สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ได้ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการฉบับใด ดังนี้ 1. ระเบียบค่าใช้จ่าย อปพร. พ.ศ. 2560 2. ตาม ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 3. ตาม ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ฯลฯ

ถามโดย : ชิณท์ณภัทรคำชนะ ( chinnaput.kk@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 08:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

-กรณี อปพร. ที่เป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย(ผ่านการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 -กรณีจ้างเหมา ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 17:12 ]