สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077382

    กรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ในระบบ EGPตรวจรับพัสดุเลยห้วงเวลา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดหาพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครรับเลือกตั้ง หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมรับสมัคร ซึ่งรับสมัครในห้วงวันที่ ๘ - ๑๒ ก.พ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ในทางปฏิบัติจริง ได้รับป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมรับสมัครจากผู้ประกอบการเรียบร้อยก่อนวันรับสมัครแล้ว เพียงแต่การบันทึกข้อมูลในระบบEGP ดำเนินการภายหลังวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔ จึงทำให้วันที่ในเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง กรณีเช่นนี้ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ?

ถามโดย : BanchaMasusai ( bc_mss@hotmail.com )  IP 49.48.xxx.xxx  [ วันที่ 03/04/2564 เวลา 12:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อความชัดเจน ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2419049 หากเกี่ยวกับระบบ e-GP สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 18:40 ]