สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077381

    สอบถามเรื่องการปรับเงินเดือนและการร่นระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งไปในระดับที่สูงขึ้นของวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งวิศวกรโยธา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้สอบถามเรียนจบปริญญาวิศวกรรมศสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเลขที่หนังสือเข้าส่วนราชการศธ 0506(5)/2688 ลงวันที่ 11 มีนาคม ,เลขที่รับรอง นร 1004.3/126 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559,เลขที่หนังสือเวียน นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555 พอมีอายุงานครบ 1 ปี ทางนักทรัพยากรของหน่วยงานที่ผู้สอบถามสังกัดอยู่ได้ส่งหนังสือไปยังจังหวัด แต่ไม่คืบหน้าโดยทางจังหวัดแจ้งว่า ข้อความที่ระบุภายในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเขียนไว้ว่า ทางวิศวกรรมโยธา แต่ผู้สอบถามคุณวุฒิระบุเป็นทางวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง อยากทราบว่าคุณสมบัติดังกล่าวสามารถใช้ปรับตามหัวข้อที่สอบถามได้หรือไม่

ถามโดย : ทัศนาภรณ์วรกมลธรรม ( CAFE2727@GMAIL.COM )  IP 171.4.xxx.xxx  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 20:33 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีคุณวุฒิการศึกษา ให้หารือเป็นการเฉพาะราย

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 09:28 ]