สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077379

    การกำหนดค่าปรับในสัญญาซื้อขาย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. กรณีสัญญาซื้อขายระบบผลิตประปา pog tanks กำหนดแบ่งงวดงานไว้ จำนวน 2 งวดงาน จนท.เลือกการคำนวณแบบใดได้บ้าง ระหว่างปรับเฉพาะที่ยังไม่ส่งมอบ หรือหวังผลสำเร็จของงานพร้อมกันทั้งหมด 2. กรณีที่กำหนดงวดงานไว้ ผู้ขายส่งมอบพัสดุเกินกำหนดของงวดงานที่ 1 ในระบบ e-gp มีการคิดค่าปรับเกิดขึ้น เนื่องจากเลือกการคำนวณค่าปรับไว้ว่า "ปรับเฉพาะพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ" แบบนี้ผิดหรือไม่ หรือกรณีนี้ไม่ต้องคำนวณค่าปรับเนื่องจากไม่หมดสัญญา

ถามโดย : ชมภู่สอาดเมือง ( 6670107@dla.go.th )  IP 2403:6200:8840:f2f3:1df5:d396:d0d2:b56a.  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 15:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อความชัดเจน ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2419049 หากเกี่ยวข้องกับระบบ e-GP สามารถสอบถามเบื้องต้นได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 18:38 ]