สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077378

    คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษ หมวด 10 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครููองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น ขอสอบถามว่า กรณีพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อตำแหน่งคือ ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง ต้องจบเอกปฐมวัย หากจะดำเนินการสรรหากรณีมีเหตุพิเศษ จะระบุชื่อตำแหน่งว่า ครูผู้ช่วย (เพราะประกาศระบุเช่นนั้น) หรือตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (เพราะเป็นตำแหน่งที่ว่างของครูที่อยู่ใน ศพด.) และได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ สถ.บถ.ว่า หลักเกณฑ์กำหนดให้สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มิใช่สรรหามาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก คำถามคือ พนักงานครู อบต.ตามประกาศ เป็นครูที่อยู่ใน ศพด. โดยบรรจุจาก ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ทั่วทั้งประเทศ มิใช่ครูผู้ช่วย แล้ว กรมส่งเสริมฯ จะมีประกาศฉบับนี้เพื่ออะไร เมื่อออกมาแล้วทำไม่ได้

ถามโดย : พิเชษฐเกตุหิรัญ ( Pichadekedehirun@gmail.com )  IP 110.169.xxx.xxx  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 14:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หมวด 10 คือ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับเทศ ให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ช่วย เท่านั้น ไม่ได้หมายรวมถึงตำแหน่งครูผู้้ดูแลเด็ก

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4226 ) [ วันที่ 05/04/2564 เวลา 11:05 ]