สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC077377

    การเลื่อนระดับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถาม กรณีเลื่อนระดับจากปฏิบัติการ เป็น ชำนาญการ โดยข้าพเจ้าได้ครองตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนระดับ 5 ระยะเวลา 7 ปี 8 เดือน ซึ่งข้าพเจ้ามีวุฒิปริญาโท ซึ่งตามระเบียบข้าพเจ้าจะต้องปรับเมื่อครองตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ระยะเวลา 4 ปี แต่เมื่อข้าพเจ้าดำเนินการทำรูปเล่มรวบรวมผลงาน แต่จนท.ผู้เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบให้ข้าพเจ้าระยะเวลาล่วงเลยมานาน (9กุมภาพันธ์2564)ดำเนินการทำบันทึกทวงถาม ผู้บริหารไม่ลงนาม ซึ่งปัจจุบันข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินการใดได้เลย ข้าพเจ้าจะดำเนินการประสานงานในส่วนใดได้บ้างครับ

ถามโดย : ชนชลเผื่อนวงษ์ ( lungchangnoy@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 02/04/2564 เวลา 13:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถามกองการเจ้าที่ (ข้อมูลไม่เพียงพอในการพิจารณา ท่านได้ยื่นเอกสารอะไร กับใคร อย่างไร)

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 07/04/2564 เวลา 10:24 ]